Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Kontoplan

BASKONTOPLAN EU 2000 .

Kontoplanen bygger på RRV:s "Baskontoplan för statliga myndigheter, utgåva 2". Omarbetningar har gjorts framförallt i kontoklasserna 3, 5 och 6 (kontoklass 9 finns inte med i den statliga baskontoplanen).

För utskrift av denna kontoplan, klicka någonstans i denna ruta, och välj sedan utskrift från menyn, eller klicka på utskriftsknappen.


Kontoklasserna innehåller följande:

1: tillgångar
2: skulder och myndighetskapital
3: intäkter
4: personalkostnader
5: lokalkostnader och kostnader för köpta tjänster
6: kostnader för varor samt avskrivningar m.m.
8: finansiella intäkter och kostnader

Kontonamn som innehåller "EU-k" eller EU-komm" avser EU-kommissionen, inte samtliga EU-länder.

Kontoklass 9 används för interntransaktioner inom universitetet. Kontoklassen är i princip uppbyggd som en "spegel" av de externa kontoklasserna 1 - 8 men i lite mindre omfattning och innehåller följande:

91: interna fordringar (tillgångar)
92: interna skulder
93: interna intäkter inklusive anslagsmedel
94: internfakturerade personalkostnader
95: internfakturerade lokalkostnader och tjänster
96: internfakturerade varor
98: interna finansiella poster

Internkontona har 9 som första siffra följt av två eller tre inledande siffror från motsvarande externkonto. Exempel: konto 5601 Tryckning har den interna motsvarigheten i konto 9560 Tryckning, internfakturerad.

Strukturen på kontoplanen för Linköpings universitet bygger på den uppställning som finns i årsredovisningen samt de koder som används vid riksredovisningen, det vill säga den redovisningen universitetet gör gentemot staten.

Huvudgrupperna i balansräkningen är:

Huvudgrupperna i resultaträkningen är:


BALANSKONTON (B50000)

Gruppen balanskonton innehåller tillgångskonton (klass 1) och skuldkonton (klass 2). Här bokförs de transaktioner som påverkar universitetets finansiella/materiella ställning, det vill säga universitetets förmögenhetsställning.
Definitionsmässigt gäller att tillgångar = skulder + myndighetskapital.
Om det finns ett sparat överskott räknas myndighetskapital som en skuld och balanserad kapitalförändring bokförs i kredit. Varför det bokas som en skuld (i kredit) kan förklaras genom att det ses som en skuld till mottagaren av medlen. Medel som ses som skuld till bidragsgivaren bokförs under konto 23*, erhållna förskott.


TILLGÅNGAR (B30000)

I kontoklass 1 redovisas universitets tillgångar i form av likvida medel, fordringar och anläggningstillgångar. Här sker även bokföringen av avräkning mot statsbudgeten.


Omsättningstillgångar (B10000)

Omsättningstillgångar är tillgångar som är likvida medel eller medel som inom en tidsperiod av högst 30 dagar skall kunna omsättas till likvida medel. De konton som används av institutioner och enheter finns i kontorelationerna B15000 och framåt.

Kassa (B10000)

    1015 Checkar         
    1016 Checkar, avräkning    

PG-inbetalningar (B12000)

De likvidkonton som börjar på 10, förutom konto 1060, används endast av Ekonomiavdelningen för registrering av in- och utbetalningar. Konto 1060 och 9106 är varje enhets likviditet och är den del av universitetets likviditet som hör till de olika enheterna. Kontona ligger till grund för den internränta som enheterna uppbär/betalar in.

    10211 Pg-IN 183415-9      
    10221 Pg-IN hjärtfond 953924-8 
    10231 Pg-IN betyg 950685-8   
    10241 Pg-IN Cancerfond 950637-9
    10251 Pg-IN HöP 4465036-4   

PG-utbetalningar (B12100)

    10271 Pg-UT special 768715-5  
    10281 Pg-UT utland 717315-6  

PG-tömning (B12200)

    10215 Pg-IN tömnkto 183415-9  
    10225 Pg-IN tömnkto 953924-8  
    10235 Pg-IN tömnkto 950685-8  
    10245 Pg-IN tömnkto 950637-9  
    10255 Pg-IN tömnkto 4465036-4 
    10275 Pg-UT täcknkto 768715-5 
    10285 Pg-UT täcknkto 717315-6 

PG-uppbörd mm inbetalning (B12230)

    10411 Pg-IN SCR 954031-1    

PG-uppbörd överf till SCR (B12260)

    10415 Pg-IN tömnkto 954031-1  

PG-utbetalning SCR (B12300)

    10431 Pg-UT spec SCR 956429-5 

PG-överföring från SCR (B12400)

    10435 Pg-UT täcknkto 956429-5 

Bank, övriga konton (B12500)

    1070 Bank           
    1071 Deponerade medel EU-komm 

BG-inbetalningar (B12600)

    10311 Bg-IN 5050-0016     

BG-tömning (B12700)

    10315 Bg-IN tömnkto 5050-0016 

BG-utbetalningar (B12800)

    10321 Bg-UT 5050-0024     

BG-täckning (B12830)

    10325 Bg-UT täcknkto 5050-0024 

Likvidkonto (avräk. RGK) (B14000)

    1060 Likvidkonto (avräkn)   
    1080 Räntekonto i RGK     
    9106 Intern likviditet    

Fordr andra myndigheter (B15000)

Universitetet är ålagt att i sin redovisning separat redovisa fordringar på andra statliga myndigheter. Bokningar på konto 1160 styrs utifrån kundreskontran, medan 1260 framförallt används vid bokslut.

    1160 Kundfordringar statliga m
    1260 Fordr hos andra mynd   

Ingående moms (B15500)

Ingående moms räknas som fordran på annan myndighet. Vid köp av varor från ett EU-land skall den ingående moms konteras på 1277. Om det däremot rör sig om en tjänst skall den ingående momsen konteras på 1278 (se grupp B20000 Övriga kortfristiga fordringar). Varje månad nollställs ingående momskontona av Ekonomiavdelningen, förutom 1278, mot konto 1281 som används av EKA för redovisning av moms.
Konto 1272, Momskompensation, eller högskolemomsen, är 8% av erhållna bidrag förutom från svenska statliga myndigheter och EU-kommissionen, och skall bokas upp månadsvis på enheterna.

    1271 Ingående moms      
    1272 Momskompensation     
    1273 Ing moms skattepl verks 
    1277 Ing moms EG-förvärv varor
    1279 Omf ing moms       
    1281 Ing moms redovisn konto 

Kundfordringar (B16000)

Under denna rubrik redovisas universitetets externa och interna kundfordringar för icke statliga kunder utifrån vad som registrerats i kundreskontran. Här redovisas även nedskrivning och värdereglering av kundfordringar vid delårsrapporter och årsredovisningar.

    1110 Kundfordringar      
    11109 Reducering kundfordran  
    1118 Kundfordringar utland  
    1190 Osäkra kundfordringar  
    1199 Värdereglering kundfordr 
    9111 Interna kundfordringar  

Handkassa (B18000)

På konto 1215 bokförs de kassor som finns utkvitterade på olika institutioner. Bokföring av saldona på dessa kassor utförs av EKA. "Påfyllning" av handkassorna bokas genom att enheterna "fyller på" handkassan via en utbetalning i Agresso varvid kostnaderna för kvittona blir bokförda.

    1215 Handkassor        

Övriga kortfristiga fordr (B20000)

Konto 1211 och 1212 användas endast av personalavdelningen vid utbetalning av förskott.
Vid köp av tjänst från ett EU-land skall den ingående momsen konteras på 1278 och ingen motsvarande utgående moms skall konteras som vid köp av varor inom EU. Denna moms rekvireras året efter tillbaka från respektive land. Universitetet som är statlig myndighet kan dock ha vissa svårigheter att återvinna denna moms från vissa länder, varvid momsen i dessa fall kommer att räknas som kostnad.

    1211 Löneförskott       
    1212 Reseförskott manuella  
    1213 Reseförskott Tur&Retur  
    1220 Utlösta postförskott   
    1230 Fordringar hos leverantör
    1240 Div kortfrist fordringar 
    1278 Ing moms EG-förvärv tjäns


Periodavgränsningsposter (B20000)

Förutbetalda kostnader (B24000)

Här redovisas periodiseringar som vi gör i samband med delårsrapporter och årsredovisningar, förutom pågående projekt (arbeten) vilka särredovisas för sig.

    1410 Förutbet kostnad ej statl
    1411 Förutbet kostnader statl 

Upplupna bidragsintäkter (B24200)

    1460 Uppl bidragsint ej statl 

Uppl bidr.int statl mynd (B24300)

    1461 Uppl bidragsint stat mynd

Upplupna avgiftsintäkter (B24400)

    1470 Uppl avgiftsint ej statl 
    1471 Uppl avgiftsint statl  

Övriga upplupna intäkter (B24500)

    1450 Upplupna intäkter ej stat
    1451 Upplupna intäkter statl 
    1490 Övr interimsfordr ej stat


Avräkning statsverket (B30000)

Kontogrupp 15 används endast av EKA. Här redovisas utfall mot statsbudgeten och avräkning gentemot av staten erhållna medel.

Avr SV ing balans (B26000)

    1510 Avräkn statsverket - IB 

Avr SV inkomsttitlar (B26100)

    1521 Inkomsttitel 2811 övr ink
    1522 Ink titel 2811.10 övr ink
    1523 Ink titel 2394.01 övr rte

Avr SV anslag (B26200)

    1550 Grundutbildning     
    1551 Filosofisk fakultet   
    1552 Medicinsk fakultet    
    1553 Teknisk fakultet     
    1554 Tema           
    1555 B12.5 Ersättn f lokalhyro
    1556 ALF           
    1557 B57.6 premier avtalsförs 
    1558 B52.10 Fo Norrköping   
    1561 C45.3.6 Kompetenshöjning 
    1562 C45.4.4 Fin av lånekostn 
    1563 C45.16.6 Studiefin dokt 
    1564 C46.2.6 Basår      
    1565 C46.3.6 Sommarkurser   
    1566 C46.4.6 Kurser hum/sam/ju
    1567 C46.6.6 Språkkurser   
    1568 C46.7.6 NT-utbildning  
    1569 C47.1.6 Vissa ssk utg  
    1570 C47.2.6 Studiefin dokt  
    1571 C47.1.18 Jämställdhetsåtg
    1572 B45.6.2 Utred nat/vet utb
    1573 C46.1 Distansutbildning 
    1574 C45.18 Yrkestekn trätekni
    1575 C46:7:28 NT-utbildn åter 

Avr SV anslag till RK (B26300)

    1591 Anslagsmedel till räntekt

Avr SV RK till ink.titel (B26400)

    1592 Medel fr rtekto t ink tit

Avr SV uppbörd mm (B26450)

    1593 Motkto inbet via SCR   

Avr SV transfereringar (B26500)

    1594 Motkto utbet via SCR   

Avr SV justering (B26550)

    1595 Just ingångsv räntekonto 


Anläggningstillgångar (B40000)

I kontogrupp 16 redovisas de långfristiga fordringar som kan uppkomma, samt de värdepapper som ägs av universitetets fondförvaltning. Även de interna lånen för anläggningstillgångar redovisas här, i grupp B28400 Andra långfr fordringar.
I kontogrupp 17 redovisas anläggningstillgångar i form av utrustning (instrument, datorer, maskiner med mera). Redovisning sker uppdelat på följande grupper:
* vetenskaplig utrustning (170)
* laboratorieutrustning (171)
* verkstadsutrustning (172)
* datorer och kringutrustning (173)
* kontorsutrustning (174)
* transportmedel (175)
* möbler och inredning (176)
* fastighetsinventarier (178)
Inom respektive grupp finns ett konto för anskaffning (17X0) och ett för ackumulerade avskrivningar (17X9). Dessutom finns separata konton för de anläggningstillgångar som invärderades budgetåret 93/94 (17X00) och ackumulerade avskrivningar på dessa (17X90).

Aktier/andel i dotterftg (B28000)

    1610 Aktier/andelar dotterftg 

Andra långfr värdepapper (B28200)

    1630 Övr aktier och andelar  
    1640 Obligationer/värdepapper 

Andra långfr fordringar (B28400)

    9161 Intern lånefordran    
    9162 Intern lånefordran invärd

Verkstadsutrustning (B29000)

    1720 Verkstadsutrustning   
    17200 Invärd verkstadsutrustn 
    1729 Ack avskr verkstadsutr  
    17290 Ack avskr invärd verkst u

Vetenskaplig utrustning (B30000)

    1700 Vetenskaplig utrustning 
    17000 Invärd vetenskapl utrustn
    1709 Ack avskr vetenskapl utr 
    17090 Ack avskr invärd vet utr 

Laboratorieutrustning (B31000)

    1710 Laboratorieutrustning  
    17100 Invärd laboratorieutrustn
    1719 Ack avskr lab utrustn  
    17190 Ack avskr invärd lab utr 

Datorer och kringutrustn (B33000)

    1730 Datorer och kringutrustn 
    17300 Invärd datorer/kringutr 
    1739 Ack avskr datorer/kringut
    17390 Ack avskr invärd datorer 

Kontorsutrustning (B34000)

    1740 Kontorsutrustning    
    17400 Invärd kontorsutrustn  
    1749 Ack avskr kontorsutrustn 
    17490 Ack avskr invärd kont utr

Transportmedel (B35000)

    1750 Transportmedel      
    17500 Invärd transportmedel  
    1759 Ack avskr transportmedel 
    17590 Ack avskr invärd transp m

Möbler och inredning (B36000)

    1760 Möbler och inredning   
    17600 Invärd möbler/inredning 
    1769 Ack avskr möbler/inredn 
    17690 Ack avskr invärd möbl/inr

Fastighetsinventarier (B38000)

    1780 Fastighetsinventarier  
    17800 Invärd fastighetsinv   
    1789 Ack avskr fastighetsinv 
    17890 Ack avskr invärd fast inv

Förb.utgift annans fastig (B40000)

I kontogrupp 18 redovisar vi kostnader som innebär till- och ombyggnad av fastigheter, pågående nyanläggningar, samt långfristiga förskott. Bokföring på 18*-konton får endast göras i samråd med EKA. På konto 1840 redovisas förbättringskostnader på fastigheter tillhörande Akademiska hus. Kriteriet för att förbättringsutgift skall bokas som anläggningstillgång är att nedlagda kostnader har ett bestående värde för universitet samt uppgår till minst 25 basbelopp.

    1840 Förbättrutg annans fast 
    1845 Påg förb.utg annans fast 
    1849 Ack avskr förbättr fast 

Försk avs mtr anl.tillg (B45000)

Konto 1880 används till långfristiga förskott till leverantörer avseende anläggningstillgångar. Bokföring på 18*-konton får endast göras i samråd med EKA

    1880 Lev fsk avs anl.tillg  

Pågående anl.tillg (B47000)

Konto 1890 till anläggningar som betalats men ännu inte till sin helhet levererats eller tagits i bruk. Bokföring på 18*-konton får endast göras i samråd med EKA

    1890 Pågående anl.tillg    

Rättigheter (B48000)

    1920 Hyres/bostadsrätter   


SKULDER (B70000)

I kontoklass 2 redovisas universitetets skulder (inklusive erhållna förskott) samt den balanserade kapitalförändringen (överskott/underskott sedan tidigare år). Även gåvo- och donationskapital redovisas här.
Skulderna delas upp på kortfristiga (sådana som förfaller till betalning inom ett år) respektive långfristiga (sådana som förfaller till betalning tidigast om ett år).


Kortfristiga skulder (B50000)

Skuld till RGK kortfristi (B50000)

Kontona för skuld till Riksgäldskontoret användas endast av EKA.

    2010 Kortfr skuld RGK     
    2018 Amort kort skuld RGK   
    2020 Kortfr skuld RGK invärd 
    2028 Amort kort skuld RGK invä

Skuld t andra myndigheter (B51000)

Universitetet är ålagt att i sin redovisning redovisa skulder till andra statliga myndigheter separat.

    2160 Leverantörskulder statl 
    2230 Införsel         
    2359 Löneomföring       
    2361 Skuld SPV, avtalsförsäkr 
    23611 Skuld SPV-premieökning  
    2362 Skuld SPV (lön)     
    2363 Skuld RSV (arbetsgiv avg)
    23631 Skuld RSV (ssk löneskatt)
    23632 Förskott arbetsgiv avg  
    2365 Reklamskatt       

Utgående moms (B51500)

Utgående moms på varor sålda till ett annat EU-land skall konteras på 2377 med samma belopp som den ingående momsen på konto 1277. Dessa två konton skall alltid vara lika stora. Utgående moms på tjänster till ett annat EU-land konteras som vanlig utgående moms på konto 2371. Varje månad nollställs dessa konton mot konto 2381 av EKA.

    2371 Utgående moms      
    2372 Utg moms reducerad 12%  
    2373 Utg moms reducerad 6%  
    2377 Utgående moms EG-förvärv 
    2381 Utg moms redovisn konto 

Leverantörskulder (B52000)

    2110 Leverantörskulder    
    21101 Levskuld investeringar  
    2111 Lev.sk avs invest ej stat
    2118 Leverantörskulder utl  
    9211 Interna leverantörskulder

Levskld felaktigt ankbokf (B52100)

Här redovisas fakturor som blivit konterade som ankomstregistrerade trots att de är definitivbokförda.
Dessa konton får endast förekomma när fakturan är ankomstregistrerad, det vill säga inte finns registrerade i huvudboken i Agresso och skall alltid vid sökning i huvudboken vara noll. En ankomstregistrerad faktura syns endast vid sökning direkt på skärmen vid sökning i leverantörsreskontran. Vid uttag av listor kommer dom endast med på listan SU06, ankomstregistrerade fakturor, och inte på AK*- och AP*-listor.

    2199 Ankomstreg lev fakturor 
    9219 Ankomstreg internfakturor

Personalens källskatt mm (B54000)

Dessa konton användas endast av Personalavdelningen.

    2210 Personalens källskatt  
    22101 Förskott personalskatt  
    2211 SINK Artistskatt     
    2220 Personalens kvarskatt  

Depositioner (B55000)

Här bokförs depositioner, det vill säga belopp som inbetalts i förskott till universitetet för någon vara/tjänst som återbetalas när nyttjandet upphör.

    2310 Deponerade medel EU-komm 
    2311 Depositioner       
    2312 Deponerade stiftelsemedel

Felkonton mm (B60000)

Konton i denna grupp används endast av Ekonomiavdelningen.
2391 och 9239 används av Ekonomiavdelningen för kontering av inbetalning där mottagaren inte är känd.

    2391 Outredda inbetalningar  
    9239 Interna outredda inbetaln
    9980 Betalning internfakturor 
    9990 Felkonto         

Övr kortfristiga skulder (B62000)

Konto 2395 används av kassan för bokföring av fakturor som har blivit dubbelbetalda, och som skall betalas tillbaka till kunden. Denna återbetalning skall utföras av enheterna.

    2240 Intresseavdrag      
    2330 Bidrag för vidareförmedl 
    2351 Stoppad lön SLÖR     
    2352 Outredd lön SLÖR     
    2353 Negativ lön SLÖR     
    2395 Övr kortf skuld ej statl 
    2396 Övr kortf skuld statlig 

Förskott mm (B63000)

Här bokas erhållna förskott i samband med delårsrapporter och årsredovisningar. Erhållna förskott är de medel vi erhållit från finansiärer för projekt som inte är avslutade och inte räknas som en del av den löpande verksamheten. Förskotten bokas per konto beroende på kategori av givare. Medel från exempelvis EU-kommissionen skall bokas på konto 2325.
Bidragen bokas som skuld (kredit) så länge som medlen inte är förbrukade, eftersom det ses som en skuld till bidragsgivaren tills dess att projektet är avslutat. De medel som då ej är förbrukade skall betalas tillbaka till bidragsgivaren.

    23200 Invärd tillg övr statl fi
    23220 Invärd tillg icke-statl f


Periodavgränsningsposter (B60000)

Upplupna kostnader (B64000)

I kontogrupp 25 bokförs periodavgränsningsposter i samband med årsredovisningar och delårsrapporter enligt särskilda anvisningar förutom förskott som redovisas för sig. Löneskulder bokförs med särredovisning av arbetsgivaravgifter (inklusive avtals-LKP).
Här redovisas vid bokslut även förutbetalda bidrag för projekt som ännu inte är avslutade, eller slutdatum för projektet har passerats.

    2510 Upplupna löner      
    2520 Upplupna semesterlöner  
    2530 Upplupna arbetsgivaravg 
    2540 Upplupna kostn ej statl 
    2541 Upplupna kostnader statl 

Oförbrukade bidrag (B64200)

    2560 Oförbruk bidrag ej statl 
    25600 Invärd kapital gåvofin  
    2562 Oförbrukade donationer  

Oförbruk bidr statl mynd (B64300)

    2561 Oförbruk bidrag stat mynd

Oförbr. avgiftsintäkter (B64400)

    2570 Oförbr avg int forsknr  
    2571 Oförbr avg övr stat mynd 
    2572 Oförbr avg ftg/när.liv  
    2573 Oförbr avg org/för/ensk 
    2574 Oförbr avg kommun/lands 
    2575 Oförbr avg int EU komm  
    2576 Oförbr avg utl ej EU ko 

Övr förutbetalda intäkter (B64500)

    2550 Förutbet intäkt ej statl 
    2551 Förutbet intäkter statl 
    2590 Övriga interimsk ej statl


Långfristiga skulder (B70000)

Långfristiga skulder (B66000)

    2610 Lån till anl.tillg    
    2618 Amortering lån anl.tillg 
    2620 Lån invärd anl.tillg   
    2628 Amort lån invärd anl.till
    9261 Internt lån       
    9262 Internt lån (invärderat) 


MYNDIGHETSKAPITAL (B85000)


Myndighetskapital (B80000)

I kontogrupp 29 redovisas universitetets myndighetskapital ("eget kapital"). Konto 2940 används enligt särskild instruktion och avser kapital i form av invärderade tillgångar som finansierats via gåvor. På konto 2945 redovisas gåvo- och donationskapital (universitetets fonder med mera) för universitetet gemensamt.

Övrigt myndighetskapital (B70000)

    2912 Statskapital ej avk.krav 

Gåvo och donationskapital (B70200)

    2945 Gåvo-/donationskapital  

Resultatandelar i dftg (B70500)

    2960 Resultatandelar dotterftg


INGÅENDE MEDEL (M20000)


Balanserad kapitalföränd (B90000)

På konto 2970 redovisas den balanserade kapitalförändringen, det vill säga över- eller underskott från tidigare budgetår. Konto 2999 samt 29991 används för bokföring av årets kapitalförändring enligt resultaträkningen. När kapitalförändringen är positiv ("överskott") krediteras kontot och om den är negativ ("underskott") debiteras kontot. Motkonto är konto 8999 respektive 89991. På det följande budgetåret överförs saldot på 2999 respektive 29991 till konto 2970 samt 29701.
Registrering på 2970 samt 29701 får endast ske vid flytt av saldon inom enheten, och i dessa fall skall samma konto alltid användas på samtliga konteringar på verifikatet.

Balanserad kapitalföränd (B80000)

    2970 Balanserad kapitalförändr
    29701 Balans kapitalf periodi 
    2999 Årets kapitalförändring 
    29991 Årets kapitalför periodi 


RESULTATKONTON (R50000)

Resultatkontona innehåller de konton som redovisas i resultaträkningen, det vill säga de transaktioner som innebär intäkter eller kostnader. Resultaträkningen mäter varje enhets kapitalförändring under en viss period.


ERHÅLLNA MEDEL (M50000)

Erhållna medel är samtliga intäkter som tillkommer universitetet, och intäkter som uppkommer internt inom universitetet. De externa intäkterna bokförs på konto 3* medan de interna intäkterna bokförs på konto 93*.
Inom gruppen finns det periodiseringskonton som skall användas såväl vid delårsrapporter som årsredovisningar. Eftersom universitetet är ålagt att redovisa både intäkter (periodiserade) och inkomster (ej periodiserade) måste vi kontera periodiseringarna skilt från intäktskontona. Därför skall periodisering ske på speciella konton samt på periodiseringsprojektet 99690000.


Intäkter av anslag (R10000)

Anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning redovisas som externa intäkter endast för universitetet gemensamt varför dessa konton endast används av Ekonomiavdelningen. Anslagen fördelas sedan vidare inom universitetet på konton i kontogrupp 93.

Anslag grundutb. FFK (R10100)

    9301 Grundutbildning FFK   
    9305 Grundutbildning FLP   

Anslag grundutb. HU (R10200)

    9302 Grundutbildning HU    

Anslag grundutb. LiTH (R10300)

    9303 Grundutbildning LiTH   

Anslag grundutb. Tema (R10400)

    9304 Grundutbildning Tema   

Anslag forsk/f.utb. FFK (R10600)

    3011 Anslag fo/foutb fil fak 
    30118 Ansl fo filfak för transf
    9311 Forskn/forsk utb FFK   
    9315 Forskn.ansl int fil fak 

Anslag forsk/f.utb. HU (R10700)

    3021 Anslag fo/foutb med fak 
    30218 Ansl fo medfak f transf 
    9312 Forskn/forsk utb HU   

Anslag forsk/f.utb. LiTH (R10800)

    3031 Anslag fo/foutb tek fak 
    30318 Ansl fo tekfak f transf 
    9313 Forskn/forsk utb LiTH  

Anslag forsk/f.utb. Tema (R10900)

    3041 Anslag fo/foutb tema   
    9314 Forskn/forsk utb Tema  

Anslag hyresbidrag (R11050)

    3051 B12.5 Ersättn f lokalhyro
    9321 Anslag hyresbidrag    

Anslag stat avtalsförs (R11075)

    3057 B57.6 premier avtalsförs 
    9324 Premie stat avtalsförs  

Övriga anslag (R11100)

    3001 Anslag grundutbildning  
    30018 Ansl grundutb för transf 
    3058 B52.10 Fo Norrköping   
    3060 ALF-medel        
    3061 C45.3.6 Kompetenshöjning 
    3062 C45.4.4 Fin av lånekostn 
    3063 C45.16.6 Studiefin dokt 
    3064 C46.2.6 Basår      
    3065 C46.3.6 Sommarkurser   
    3066 C46.4.6 Kurser hum/sam/ju
    3067 C46.6.6 Språkkurser   
    3068 C46.7.6 NT-utbildning  
    3069 C47.1.6 Vissa ssk utg  
    3070 C47.2.6 Studiefin dokt  
    3071 C47.1.18 Jämställdhetsåtg
    3072 B45.6.2 Utr naturvet utb 
    3073 C46.1 Distansutbildning 
    3074 C45.18 Yrkestekn trätekn 
    9300 Grundutbildn övrigt   
    9306 Basår          
    9307 Sommarkurser       
    9308 Div kurser        
    9310 Vidareförd statl anslag 
    9316 Studiefinansiering    
    9317 Kompetenshöjn lärare   
    9318 Vissa särsk utgifter   
    9322 Fin av lånekostnader   
    9323 Anslag kompens f invester


Intäkter av avgifter/ers (R20000)

Här redovisas samtliga intäkter som klassificeras som avgifter och ersättningar, det vill säga de uppdrag vi erhåller intäkter för. Definition på uppdragsverksamhet är definitioner som projektstyrelsen ställt sig bakom och som är utarbetad av Edvard-gruppen:
"Uppdragsutbildning: Utbildning som mot avgift tillhandahålls en svensk eller utländsk uppdragsgivare för personer som uppdragsgivaren utser.
Uppdragsforskning: Forskningsverksamhet där en extern uppdragsgivare har avgörande inflytande på verksamhetens planering och genomförande och/eller där en extern uppdragsgivare har väsentliga förbehåll avseende dispositionsrätten till resultatet av forskningsverksamheten med innebörden att uppdragsgivaren förbehåller sig rätten till hela eller delar av resultatet av verksamheten.."


Här redovisas också intäkter av avgifter som tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen.

Inom gruppen finns olika konton beroende på om tjänsten skall beläggas med moms eller ej. För att det skall betraktas som momsfritt måste tjänsten räknas som utbildning (ej uppdragsutbildning inom Sverige), fakturering ske till annan statlig myndighet eller avse fakturering utom Sverige. (Dock gäller specialregler för handel inom EU) I annat fall skall moms läggas på fakturan. Försäljning av kopior, kompendier och kursmaterial till studenter räknas som utbildning och är därför momsfri. Samtliga intäkter som bokförs av kassan bokförs på momspliktiga konton där det inte klart framgår att det är momsfria intäkter. Varje institution ska sedan bokföra momsen eller göra en omföring av intäkten till ett konto för icke momspliktiga intäkter. Vissa konton innehåller "ej M" i kontonamnet och innebär ej Moms, samt att motsvarande konto finns som momspliktigt konto. De momspliktiga kontona innehåller alltid "Moms" i namnet.
De konton som inte följs av "Moms" eller "ej M" ska ej beläggas med moms. De momspliktiga kontona är de som ingår i grupperna:
R12500 Uppdragsutbildning moms
R13500 Uppdragsforskning moms
R14500 Övriga uppdrag moms
R15500 Övriga a/ers moms

Vad gäller EU-moms så hanteras det enligt egen rutin. Varor som säljs inom EU säljs momsfritt under förutsättning att universitetet har köparens VAT-nummer. Saknar vi köparens VAT-nummer skall varan beläggas med svensk moms. Tjänster som utförs inom EU skall momsbeläggas om tjänsten normalt är momspliktig i Sverige och konteras på konto 2371, utgående moms.

Konton i gruppen avgifter/ersättningar som innehåller beteckningen "EU-komm" skall endast användas för medel som erhålls från EU-kommissionen.

Undantag! konto 3851, Försäljning varor inom EU, används för samtliga intäkter vid försäljning av varor som säljs till ett EU-land. Vad gäller kontering och eventuellt momspålägg vid övrig EU-handel hänvisas till ekonomihandboken, kapitel 8

Uppdragsutb ej Moms (R12000)

    3302 Uppdr.utb komm/lands ej M
    33021 Landst.uppdr vårdutb ej M
    3303 Uppdr.utb sv företag ej M
    3304 Uppdr.utb sv org/för ej M
    3305 Uppdr.utb EU-komm ej M  
    3306 Uppd.utb utl ej EU-k ej M
    3308 Periodis uppdr.utb ej M 
    33092 Uppd.utb f transf ej m  
    9330 Vidareförd uppdr vårdutb 

Uppdragsutb Moms (R12500)

    3312 Uppdr.utb komm/lands Moms
    3313 Uppdr.utb sv företag Moms
    3314 Uppdr.utb sv org/för Moms
    3315 Uppdr.utb EU-komm Moms  
    3316 Uppd.utb utl ej EU-k Moms
    3318 Periodis uppdr.utb Moms 

Uppdragsforskning ej M (R13000)

    3326 Uppdr.fo utl ej EU-k ej M
    3327 Uppdr.fo EU-komm ej M  
    33288 Periodis uppdr.fo ej M  
    33292 Uppd.fo f transf ej M  
    3402 Forskn.etisk gransk ej M 

Uppdragsforskning Moms (R13500)

    3322 Uppdr.fo komm/lands Moms 
    3323 Uppdr.fo sv företag Moms 
    3324 Uppdr.fo sv org/för Moms 
    3325 Uppdr.fo EU-komm Moms  
    3328 Periodis uppdr.fo Moms  
    3329 Uppdr.fo utl ej EU-k Moms
    3403 Forskn.etisk gransk Moms 

Uppdrag enl 4§ ej M (R14000)

    3340 Kurs/konferensavg ej M  
    3341 Avg utred/konsultupp ej M
    3342 Sålda tj landstinget ej M
    3348 Periodis övr uppdr ej M 
    3801 Fsg kom/kurs ej stat ej M
    3803 Fsg komp/kursm stat ej M 
    3811 Fsg kopiering ej stat ej 
    3813 Fsg kopiering statl ejM 
    3821 Fsg lokalvård ej stat ejM
    3841 Lokalhyra ej statl ejM  
    3875 Lönek del tj stat ej M  
    9333 Kurs-/konf avg internt  

Uppdrag enl 4§ Moms (R14500)

    3350 Kurs/konferensavg Moms  
    3351 Sålda tj landstinget Moms
    3352 Avg utred/konsultupp Moms
    3358 Periodis övr uppdr Moms 
    3802 Fsg kompendier/kursm Moms
    3812 Fsg kopieringstj Moms  
    3822 Fsg lokalvård ext Moms  
    3876 Fakt lönek delad tj Moms 

Offentligrättsl avg ej M (R14700)

    3101 Kopior allm handling ej M
    3111 Examensbevis ej M    
    3118 Period off.rätts avg ej M
    3401 Högskoleprovet ej M   

Övriga avgifter/ers ej M (R15000)

För konto 3851, Försäljning varor inom EU, gäller att där skall samtliga intäkter vid försäljning av varor som säljs till ett EU-land konteras. Detta för att vi är ålagda att separat redovisa samtliga våra försäljningar av varor till ett EU land. Dessutom skall en kopia av fakturan med angivande av köparens VAT-nummer skickas till Ekonomiavdelningen.

Konto 39212 Kursdifferenser autobokat används endast som automatisk bokning vid återredovisning av betalda leverantörskulder. Vid nollställning av kursdifferenser skall beloppet flyttas från konto 39211 till 3921.

    3831 Fsg kontorsmtrl ext ej M 
    3851 Fsg varor inom EU ej M  
    3861 Försäljn korttidsinv ej M
    3871 Försäkringsers ej M   
    3881 Reavinst avyttr anl statl
    3882 Reavinst avyt anl ej.stat
    3891 Övr int fsg ej stat ej M 
    38911 Övr int fsg statl ej M  
    3899 Periodis övr avg/ers ej M
    3921 Kursdiff fördelat ej M  
    39211 Kursdiff ofördelat ej M 
    39212 Kursdiff autobokat ej M 
    3931 Öresutjämning ej M    
    3941 Tillåten diff kundf ej M 
    3971 Återvunna kundförl ej M 
    9341 Internfakt lön      
    93411 Internfakt adm lön    
    93611 Böcker internfakt    
    93612 Tidn/tidskrifter internfa
    9380 Övr interna intäkter   
    9381 Internfakt tryckning   
    9382 Internfakt anl/invent  
    9383 Förd gem avgifter    
    9384 Vidareförd avgifter/ers 
    9389 Avsättn inst gem ändamål 
    93897 Överföring saldon internt
    93899 Kst-interna intäkter   
    9390 Interna intäktskorr   

Övriga avgifter/ers Moms (R15500)

    3832 Fsg kontorsmtrl ext Moms 
    3852 Fsg varor inom EU Moms  
    3862 Försäljn korttidsinv Moms
    3892 Övr intäkter fsg Moms  
    3893 Övr intäkt reduc M 12%  
    3894 övr intäkt reduc M 6%  
    3898 Periodis övr avg/ers Moms
    3972 Återvunna kundförl Moms 

Uppdragsutb statlig mynd (R16000)

    3301 Uppdr.utb statl mynd ej M
    33118 Periodis uppdr.utb statl 

Uppdragsutb aff.verk (R16250)

    3311 Uppdr.utb aff.verk Moms 

Uppdragsforsk statl mynd (R16500)

    3321 Uppdr.fo statl mynd ej M 
    33218 Periodis uppdr.fors statl

Uppdrag enl 4§ statl mynd (R17000)

    3336 Kurs-/konf.avg statl ej M
    3337 Avg utred/kons stat ej M 
    3338 Periodis övr uppdr statl 

Outredda momsintäkter (R17900)

    3990 Outredda momsintäkter  


Intäkter av bidrag (R30000)

Här konteras de erhållna medel som är bidrag, det vill säga de pengar vi erhåller där givaren ställer mindre eller inga krav på återredovisning, eller inte kräver ensamrätt på resultaten jämfört med intäkter av uppdrag. I de fall bidrag erhålls för investering skall detta särredovisas på de för detta ändamål avsedda kontona.
På intäktskontona i kontogrupperna R18000, R18500 samt R19000 är universitetet ålagt att erlägga så kallad momskompensation (högskolemoms) motsvarande 8% på intäkterna. Dessa konton är 3501 - 3512, 3701 - 37131, 3731 - 3732 samt 3741 - 3746. Momskompensationen skall konteras i debet på avsedda konton samt i kredit på konto 1272, samma period som intäkten inkom till universitetet.

Bidrag kommuner/landsting (R18000)

    3501 Bidrag kommuner     
    3502 Bidrag kommuner invest  
    3509 Momskomp bidrag kommuner 
    3511 Bidrag landsting     
    3512 Bidrag landsting invest 
    3519 Momskomp bidrag landsting
    3591 Periodisering bidr k/l  

Bidrag forskn.stiftelser (R18500)

    3741 Stift strategisk forskn 
    37411 Fördelning SSF-medel   
    3742 MISTRA Miljöstrat forskn 
    3743 KK-Stiftelsen (kuns+komp)
    3744 Vårdalsstiftelsen    
    3745 STINT (Int.högr utg+forsk
    3746 Kulturfonden       
    3748 Periodis bidr forsk stift
    3749 Momskomp forskningsstift.

Bidrag EU (R18750)

    3721 Bidrag EU-komm      
    3728 Periodis bidrag EU-komm 

Övriga bidrag (R19000)

    3701 Bidrag svenska företag  
    3703 Bidrag enskilda personer 
    3711 Bidrag svenska org/fören 
    3712 Bidrag Cancerfonden   
    3713 Bidrag Wallenberg    
    37131 Bidrag Wallenberg utrustn
    3718 Periodis övr ext bidrag 
    3719 Momskomp övr ext bidrag 
    3731 Bidrag företag EU-länder 
    3732 Bidr org/för/mm EU-länder
    3733 Bidrag företag övr länder
    3734 Bidr org/för/mm övr lände
    3737 Momskomp övriga länder  
    3738 Period bidr EU-land, utl 
    3739 Momskomp EU-länder    
    37801 Bidr ejstat f vidareför 
    37802 Bidrag ej statl f transf 
    3790 Momskomp bidr sv ftg   
    37911 Invärd tillg icke-statl f
    3793 Momskomp bidr ensk pers 
    8700 Ianspråktag fondkapital 
    8710 Ianspråktag invärd gåvoka
    8800 Avsättn till fondkapital 
    9350 Vidareförd externa bidrag

Bidrag MFR (R20000)

    3601 Bidrag MFR        

Bidrag NFR (R22000)

    3602 Bidrag NFR        

Bidrag TFR (R25000)

    3603 Bidrag TFR        

Bidrag HSFR (R28000)

    3604 Bidrag HSFR       

Bidrag FRN (R30000)

    3605 Bidrag FRN        

Bidrag övr forskn.råd (R31000)

    3606 Bidrag SFR        
    3607 Bidrag övr forskningsråd 
    3608 Periodis bidr forskn.råd 

Bidrag NUTEK (R32000)

    3611 Bidrag NUTEK       
    3613 Bidrag Energimyndigheten 
    3618 Periodis bidrag NUTEK  

Bidrag Skolverket (R35000)

    3612 Bidrag Skolverket    

Bidrag övr statliga mynd (R38000)

    3621 Bidrag SIDA/SAREC    
    3622 Bidrag Naturvårdsverket 
    3623 Rådet f arbetslivsforskn 
    3624 Bidrag svenska affärsverk
    3627 Bidr EU-komm fr statl myn
    3629 Bidrag övr statl mynd  
    36291 Invärd tillg statl finans
    36801 Bidr statl f vidareför. 
    36802 Bidr stat f transfer.  
    3691 Periodis bidr övr statl 


Finansiella intäkter (R40000)

Finansiella intäkter (R40000)

    8020 Övr ränteintäkter statl 
    8021 Övr ränteintäkt ej statl 
    8030 Int dröjsmålsräntor statl
    8031 Int dröjsmålsränt ej stat
    8070 Utdeln aktier & andelar 
    9801 Ränteintäkter intlikv kto
    9802 Övr interna ränteintäkter
    9803 Ränteintäkter internlån 

Finansiella intäkter RGK (R41000)

    8010 Ränteintäkter RGK    


FÖRBRUKADE MEDEL (M80000)

Under rubriken förbrukade medel redovisas universitetets samtliga kostnader fördelat på rubrikerna:
* Personalkostnader, 4* och 94*
* Lokalkostnader, 50* och 950*
* Övriga driftkostnader, 51* - 67* och 951* - 96*
* Avskrivningar, 68*
* Finansiella kostnader, 81* och 981*.
* Årets kapitalförändring, 89* och 989*
Inom gruppen finns det periodiseringskonton som skall användas såväl vid delårsrapporter som årsredovisningar. Eftersom universitetet är ålagt att redovisa både kostnader (periodiserade) och utgifter (ej periodiserade) måste vi kontera periodiseringarna skilt från utgiftskontona. Därför skall periodisering ske på speciella konton samt på periodiseringsprojektet 99690000.


Personalkostnader (R50000)

I kontoklass 4 och 94 redovisas kostnader för universitetets personal.
Detta innefattar följande typer av kostnader:
* Löner/arvoden
* Traktamenten/kursavgifter mm
* Övriga personalkostnader

Löner/arvoden (R42000)

Bokföring i denna grupp utförs i huvudsak centralt. Skall en omföring av dessa kostnader göras av enheterna skall omföring ske med samma konto i debet och kredit. Totalsumman för kontona i denna grupp får inte ändras. Undantag för konto 4019 och 4561, periodiseringskonton som används vid delårsrapporter och årsredovisningar.
Kontering i kontogrupperna 40-46 styrs i huvudsak via PIR/SLÖR. Detta görs att lönearter i SLÖR översätts till konton i Agresso. Om ej annat anges bokförs lönekostnader från SLÖR enligt följande:
* Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter och avtals-LKP på konto 4011
* Arbetsgivaravgift på konto 4511
* Premie avtalsförsäkringar på konto 4610
* KÅPAN-avgift på konto 4630

    4011 Lön           
    40111 Automatfördelad lön   
    40119 Ersättn lönebidrag    
    4012 Övertid/mertid      
    4013 Uppdragstillägg     
    4014 Retroaktiv lön      
    4015 Arvoden         
    4016 Övertimmar lärare    
    4019 Upplupna löner & arvoden 
    4021 Utbildningsbidrag    
    4050 Sammanträdesarvoden   
    4090 Förändr semesterlöneskuld
    4111 Timarvoden tillf anst  
    4121 Forskn o tentamenspatient
    4511 A-avgifter löner/arvoden 
    4513 A-avgifter förmåner   
    4541 Särsk löneskatt lön/arv 
    4551 Avg intern försäkringskas
    4553 Avtals-LKP naturaförmåner
    4561 Soc avgifter upplupn lön 
    4610 Premie avtalsförsäkringar
    46101 SPV premieavgift-ökn.  
    4612 Premie avtalsförs nat.för
    4821 Interna kurser lärararv 
    4822 Interna kurser inhyrd lär
    9401 Internfakt lönekostnader 
    94011 Internfakt adm lönekostn 
    9411 Internfakt timarvoden  

Traktamenten/kursavg mm (R45000)

    4321 Fria/subv måltider    
    4421 Traktamente inrikes   
    4422 Förrättn tillägg inrikes 
    4423 Traktamente utrikes   
    44231 Ers enl SIDA-avtal    
    4424 Förrättn tillägg utrikes 
    4431 Bilersättn skattefri del 
    4432 Bilersättn skattepl del 
    4811 Kurs/konferensavg externt
    4823 Interna kurser hotell/res
    4824 Interna kurser litt/tryck
    4825 Interna kurser lokalhyra 
    9440 Internfakt trakt/förrättn
    9481 Kursavgifter internfakt 
    9482 Interna kurser särkostn i

Övriga personalkostnader (R48000)

    4221 Ersättn förslagsverks  
    4461 Kostnadsersättn skattepli
    4471 Representationsersättn  
    4531 Löneskatt KÅPAN-avgift  
    4611 KÅPAN-avgift slutavräkn 
    4630 KÅPAN-avgift       
    4711 Läkemedelsersättning   
    4712 Ersättn sjukvårdskostn  
    4713 Avgifter företagshälsov 
    4714 Terminalglasögon     
    4715 Godkänd rehabilitering  
    4721 Friskvård        
    4911 Platsannonser      
    4921 Avgift Trygghetsstiftelse
    4931 Avgift Statshälsan/Tr råd
    4971 Personalrepresentation  
    4972 Personalrepr livsmedel  
    4991 Enklare förtäring internt
    4999 Egenutv utr personalkostn
    9472 Friskvård internfakt   
    9497 Personalrepresentation if
    9499 Förfriskn/enkl fört intfa


Lokalkostnader (R60000)

Inom kontoklasserna 50 och 950 bokförs de lokalkostnader som uppkommer. De består av bland annat hyra, elkostnader, städning och renhållning.

Lokalkostnader (R50000)

    5011 Lokalhyror        
    5019 Periodisering lokalhyra 
    5031 El            
    5060 Lokaltillbehör      
    50601 Larm           
    5071 Köpt lokalvård      
    50711 Fönsterputs       
    5072 Rengöringsmedel     
    5073 Städmateriel       
    5078 Periodis övr lokalkostn 
    5081 Rep av hyrda lokaler   
    5088 Period rep hyrda lokaler 
    9501 Lokalhyra internfakt   
    9502 Bokade lokaler internfakt
    9506 Larm internfakt     
    9507 Lokalvård internfakt   
    9508 Rep hyrda lokaler intfakt


Övriga driftskostnader (R70000)

kontoklasserna 51-67 samt 951 - 96 bokförs samtliga övriga driftskostnader, det vill säga utgifter som inte tillhör någon av de övriga grupperna.

Köpta tjänster (R51000)

Konsultkostnader är utlägg till inhyrda konsulter där betalning skall ske till en juridisk person. Kommer räkningen från och/eller skall betalas till en privatperson räknas detta som lön och skall konteras som personalkostnad. Kontona 5102 - 5105 används för sådana köpta tjänster som inte direkt kan klassificeras som konsulttjänster. Exempel på detta kan vara handledningskostnader i samband med praktiktjänstgöring med mera.

    5101 Konsulter        
    5102 Tjänster kommun/landsting
    51021 ALF-medel        
    5103 Tjänster org/fören    
    5104 Tjänster företag     
    5105 Tjänster statl mynd   
    5111 Datatjänster       
    5120 Inhyrd personal     
    9510 Köpta tjänster internfakt

Resor/hotell (R52000)

Konto 5241, och 5251, Hotell/logi skall även användas för restaurangkostnader, dock ej representationskostnader.

    5201 Resekostnader inrikes  
    5211 Resekostnader utrikes  
    5241 Hotell/logi/rest inrikes 
    5251 Hotell/logi utrikes   
    5298 Periodis resor/hotell  
    5561 Hyrbilar         
    9520 Rese-/hotellkostn internf
    9556 Hyrbilar internfakt   

Litteratur/tidskrifter (R55000)

    6101 Böcker          
    61011 Förkomna böcker     
    6121 Tidningar & tidskrifter 
    6141 Övriga trycksaker    
    9610 Böcker/trycksaker internf
    96101 Tidn/tidskrifter internf 

Tryck/kopiering (R60000)

    5601 Tryckning        
    56011 Kopiering        
    9560 Tryckning internfakt   
    9561 Kopiering internfakt   

Material mm (R62000)

Varor som har karaktären av att vara förbrukningsmaterial i motsats till korttidsinventarier (R63500, korttidsinventarier) skall bokföras i denna grupp.

    6201 Papper & kuvert     
    6211 Kontorsmateriel     
    62111 Toner          
    62112 Disketter        
    6401 Metallvaror       
    6411 Gummi- & plastvaror   
    6421 Trävaror         
    6431 Kemikalier & färger   
    6441 Varor av glas, porslin mm
    6451 Verktyg & reservdelar  
    6461 Bensin & olja      
    6471 Livsmedel m m      
    6481 Djur & djurfoder     
    6482 Mänskliga organ     
    6491 Gas           
    6501 Elmateriel        
    65011 Elektroniska media    
    65012 AV-materiel       
    6511 Pappersvaror       
    6512 Avgift vid fototryck   
    6521 Textil- & lädervaror   
    6531 Datortillbehör      
    9620 Kontorsmateriel internfak
    96201 Disketter internfakt   
    9621 Toner internfakt     
    9640 Diverse varor internfakt 
    96401 Metallvaror internfakt  
    96411 Gummi/plastvaror internf 
    96431 Kemikalier/färger internf
    96432 Rengöringsmedel internfak
    96441 Varor glas m.m. internfa 
    96451 Verktyg/reservdelar inter
    96461 Bensin/olja internfakt  
    96471 Livsmedel internfakt   
    96501 Elmateriel internfakt  
    96511 Pappersvaror internfakt 
    96521 Textil/lädervaror internf

Korttidsinventarier (R63500)

Utrustning och material som klassificeras som inventarier men som inte uppfyller kraven för anläggningstillgång och därmed inte bokförs i kontoklass 17*, skall kostnadsföras i kontogrupp 656*. Jämför även med gruppen R62000 Material mm.

    6560 Vetenskapl utr korttids 
    6561 Lab utrustn korttids   
    6562 Verkst utrustn korttids 
    6563 Datorer/kringutr korttids
    6564 Kontorsutrustn korttids 
    6565 Transportmedel korttids 
    6566 Möbler/inredn korttids  
    6568 Fastighetsinv korttids  
    6569 Övriga korttidsinv    
    6598 Periodisering korttidsinv
    96531 Korttidsinv internfakt  

Utrustning/inventarier (R65000)

Utrustning och material som klassificeras som inventarier och som uppfyller kraven för anläggningstillgång och därmed bokförs i kontoklass 17*, skall kostnadsföras i kontogrupp 60?0 och intäktsföras/aktiveras i kontogrupp 60?9. Kostnadskonto och motsvarande aktiveringskonto i grupp 60* skall alltid vara lika stora.

    6000 Inköp vetenskapl utrustn 
    6009 Aktiv vetenskapl utrustn 
    6010 Inköp laboratorieutrustn 
    6011 Egen utveckl lab utrustn 
    6019 Aktiv laboratorieutrustn 
    6020 Inköp verkstadsutrustn  
    6029 Aktiv verkstadsutrustn  
    6030 Inköp datorer & kringutr 
    6039 Aktiv datorer & kringutr 
    6040 Inköp kontorsutrustning 
    6041 Egen utveckl kontorsutr 
    6049 Aktiv kontorsutrustning 
    6050 Inköp transportmedel   
    6059 Aktiv transportmedel   
    6060 Inköp möbler & inredning 
    6069 Aktiv möbler & inredning 
    6070 Inköp pågående anl.tillg 
    60700 Inköp förb.utg annan fast
    60709 Aktiv förb.utg annan fast
    60710 Inköp påg förb.utg an fas
    60719 Aktiv påg förb.utg an fas
    6079 Aktiv pågående anl.tillg 
    6080 Inköp fastighetsinvent  
    6089 Aktiv fastighetsinvent  
    6090 Långtidsförhyrda invent 
    6099 Aktiv långtidsförhyrd inv
    9600 Vetenskapl utr internfakt
    9601 Lab utrustn internfakt  
    9602 Datorer/kringutr internfa
    9603 Kontorsutrustn internfakt
    9604 Möbler/inredn internfakt 
    9605 Transportmedel internfakt

Institutionsgemensamt (R76000)

    9599 Institutionsgem kostnader
    95991 IDA-avgift        
    95999 Kst-interna kostnader  

Avgifter gem funk/ändamål (R76200)

    9591 Avg gem funktioner    
    9592 Biblioteksavgift     
    9593 Avgift adm system    

Tele/porto (R77000)

Här bokförs tele och portokostnader. Kostnader för frakter och transporter bokförs på konto 5551 i grupp Övriga driftskostnader R77500.

    5401 Telefon         
    54011 Teleabonnemang Telefinans
    54012 Samtalsavgifter Telia  
    54013 Övriga telekostnader   
    54014 Telemarkeringar Telia  
    54015 Teleledningar/grundservic
    54016 Telemarkeringar övr oper 
    54017 Teleabonnemang övr oper 
    54018 Sändningsavgifter    
    5411 Telefax         
    5421 Datex m m        
    5501 Porton/avgifter Posten  
    55011 Porto svensktryck    
    9540 Teleavgifter internfakt 
    95401 Datakommunikation    
    9551 Portokostn Internfakt  

Ers vid fsg av anl.tillg (R77200)

    6701 Fsg värdepapper: erh ers 
    6705 Fsg värdepapper: bokf vär
    6750 Ers v fsg vetenskapl utr 
    6751 Ers v fsg lab utrustn  
    6752 Ers v fsg verkst utrustn 
    6753 Ers v fsg datorer/kringut
    6754 Ers v fsg kontorsutrustn 
    6755 Ers v fsg transportmedel 
    6756 Ers v fsg möbler/inredn 
    6758 Ers v fsg fastighetsinv 
    6770 Ers v fsg imm anl.tillg 
    6775 Fsg imm anltillg bokf v 
    6780 Anl.tillg intern förs  
    6795 Fsg anl.tillg bokf värde 
    6796 Omf reavinst/-förlust  

Övriga driftskostnader (R77500)

Här bokförs samtliga kostnader som inte kan härröras till någon av de övriga grupperna.

    5301 Uh-/serviceavtal maskiner
    5321 Reparationer av maskiner 
    53211 Reparationer av bilar  
    5331 Leasing (op) av maskiner 
    5361 Datorbearbetningar    
    53611 Dokumentation      
    53612 Leasing av CD      
    53613 On-line access      
    5371 Reaförl avyttr anl statl 
    5372 Reaförl avyt anl ej.statl
    5551 Frakter/transp (ej Posten
    5801 Stipendier        
    5802 Ers utl gästfo/stud   
    5821 Medlemsavgifter     
    5825 Medlemsavgift SAV    
    5841 Tullavgifter       
    5851 Skatter (fordon, reklam) 
    5861 Försäkringspremier    
    5865 Riskpremie (statl försäkr
    5871 Övriga annonser     
    5881 Extern representation  
    5883 Enklare förtäring externt
    5891 Övriga tjänster     
    58911 Bokvård/bindning     
    58912 Copyright        
    5899 Egenutv utr driftkostn  
    6301 Datorprogram inköp    
    6311 Datorprogram licenskostn 
    6601 Konst kundf varor ej M  
    6603 Konst kundf tjänst ej M 
    6611 Befar kundf varor ej Moms
    6613 Bef kundf tjänst ej Moms 
    9530 Driftkostn maskiner intfa
    95301 Analyskostnader     
    9550 Frakter/transp internfakt
    9580 Div tjänster internfakt 
    9581 Extern represent internfa
    9583 Enklare förtär internfakt
    9584 Tullavgifter interfakt  
    95941 Täckn underskott IMM   
    95942 Återbet balans kap föränd
    9630 Datorprogram internfakt 
    9660 Kundförluster internt  
    9870 Internt fördelade fondmed

Kundförluster Moms (R77800)

    6602 Konst kundf varor Moms  
    6604 Konst kundf tjänst Moms 
    6612 Befarade kundf varor Moms
    6614 Befar kundf tjänst Moms 

Periodisering övr driftsk (R78000)

Vid periodisering av pågående arbete används konto 6901 som motkonto till 1310, pågående projekt. Periodisering på konton 6901 gäller endast vid värdering av projekt där medel erhålls i efterskott mot upparbetade kostnader.

    6911 Periodis kostnader varor 
    6912 Periodis kostn tjänster 


Avskrivningar (R80000)

Avskrivningar (R80000)

I kontoklass 68 bokförs avskrivningarna utifrån de uppgifter som registrerats i anläggningsregistret. Bokföring inom denna kontoklass sker i huvudsak centralt. Skall kostnader flyttas inom en enhet måste detta ske med samma konto i debet och kredit.

    6800 Avskrivn vetenskapl utr 
    6810 Avskrivn laboratorieutr 
    6820 Avskrivn verkstadsutrustn
    6830 Avskrivn datorer/kringutr
    6840 Avskrivn kontorsutrustn 
    6850 Avskrivn transportmedel 
    6860 Avskrivn möbler/inredning
    6880 Avskrivn fastighetsinvent
    6890 Avskrivn långtidsförhyrt 
    6895 Avskr förbättr ann fast 


Finansiella kostnader (R90000)

I kontoklass 81 bokförs de räntekostnader som universitet har. Gruppen är uppdelad på räntekostnader till Riksgäldskontoret och övriga räntekostnader.

Räntekostnader (R85000)

    8121 Övr räntekostnader statl 
    8122 Övr räntekostn ej statl 
    8130 Dröjsmålsräntor statl  
    8131 Dröjsmålsräntor ej statl 
    9811 Räntekostn intlikv kto  
    9812 Räntekostn internlån   
    9813 Intern dröjsmålsränta  

Bankkostnader (R85500)

    8170 Bankkostn (betaln förmedl

Räntekostnader RGK (R86000)

    8110 Räntekostn räntekonto RGK
    8120 Räntekostn lån RGK    

Resultatandelar dotterftg (R87000)

    8610 Res fr andelar dotterftg 


Erh medel fr statsbudget (R93100)

Erh medel fr statsbudget (R90100)

    7311 Erh medel fr statsbudg. 


Erh medel fr statl mynd (R93200)

Erh medel fr statl mynd (R90200)

    7351 Erh medel fr statl mynd 


Övriga erhållna medel (R93300)

Övriga erhållna medel (R90300)

    7415 Erh medel fr övriga   


Lämnade bidrag (R93700)

Lämnade bidr till övriga (R90700)

    7931 Stipendier        
    7932 Utbildningsbidrag    


Årets kapitalförändring (R95000)

Redovisad kapitalförändr (R95000)

Inom kontogrupperna 89 och 989 sker bokföring av årets kapitalförändring. All bokföring inom denna grupp sker centralt på Ekonomiavdelningen.

    8999 Redovisad kapitalförändr 
    89991 Redovis kapitalf periodi 
    9899 Redovis kapitalf internt 


Synpunkter, kommentarer och önskemål angående kontoplanen lämnas till e-post,xxxxx