Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

KONTOPLAN EU BAS 99


1 TILLGÅNGAR

1000 Immmeterial anläggningstillgångar
1200 Maskiner och inventarier
1220 Inventarier
1229 Ack. avsk.enl plan inventarier

1300 Finansiella anläggningstillgångar

14 Förråd,Lager 1460 Lager av handelsvaror 1510 Kundfordringar 1590 Värdereglering kundfordringar 1640 Skattefordringar 1680 Andra kortfristiga fordringar 1700 Förutbet.kostn./uppl.intäkter 1910 Kassa 1920 Postgiro 1930 checkräkningskonto

2 EGET KAPITAL OCH SKULDER


2010 Eget kapital enskild firma
2013 Egna uttag
2018 Egna insättningar
2019 Årets resultat     
2081 Aktiekapital
2084 Överkursfond
2086 Reservfont
2091 Balanserad vinst/förlust
2098 Vinst/förlust föregående år
2099 Årets resultat
2118 Periodiseringsfond tax.år 00
2119 Periodiseringsfond tax.år 01
2150 Ackumulerade överavskrivningar
2330 Checkräkningskredit
2350 Andra skulder kreditinstitut
2440 Leverantörsskulder
2510 Skatteskulder
2514 Beräknad särsk.löneskatt
2610 Utgående moms 25%
2620 Utgående moms 12%
2630 Utgående moms  6%
2640 Ingående moms (1470)
2650 Redovisningskonto moms(2840)
2710 Personalens källskatter(2510)
2730 Lagstadgade socila avgifte(2330)
2890 Övriga kortfristiga skulder
2920 Uppl.smesterlöner
2941 Uppl.löneskatt pensionspremier
2943 Uppl.utgiftsräntor
2970 Förutbetalda hyresinkomster
2990 Övriga uppl.kostn./förutbet.intäkter

 

3 INTÄKTER/INKOMSTER


3010 Försäljning moms 25%
3011 FÖrsäljning moms 12%
3012 Försäljning moms  6%
3740 Öresutjämning
3910 Hyresintäkter
3950 Återvunna kundförluster
3960 Valutakursvinst rörelse
3970 Vinst vid avyttringar immat&mater anlg tillg.
 

KOSTNADER/UTGIFTER


4010 Varuinköp
 

5-6 ÖVRIGA VERKSAM KOSTNADER


5010 Lokalhyra
5060 Städning/renhållning
5220 Hyra av inventarier
5410 Förbrukningsinventarier
5460 Förburkningsmaterial
5520 Rep/undrhåll inventarier
5621 Lastbil.drivmedel
5622 Lastbil.skatt och försäkring
5625 Lstbil.leasing
5900 Reklam,PR

6071 Representation avdragsgill 6072 Representation ej avdrag 6100 Kontorsmaterial 6200 Tele och post 6310 Företagsförsäkring 6351 Konstaterad kundförlust 6352 Befarad kundförlust 6420 Revisionsarvoden 6991 Övriga ext. kostn. avdragsgilla 6995 Dröjsmålsavg.skatt/soc.

7 PERSONALKOSTNADER7010 Löner kollektivanställda(5010)
7090 Förändr.semesterlöneskuld
7220 Löner företagsledre
7290 Förändr.smeesterlöneskuld
7410 Pensionsförsäkringspremie
7510 Lagstadgad arbetsgivaravgift(5610)
7533 Särsk. lönesk. pensionkostn.
7570 Premier arbetsmarkn förs.
7610 Utbildning
7830 Avskr.enligt plan inventarier
7960 Valutakursförlust.rörelse
7970 Förlust vid avyt immat&mater angläg tilg
 

8 RESULTATRÄKNINGENS ÖVR INTÄKTER O KOSTNADER


8230 Valutakursdiff
8410 Räntekostnader
8811 Avsättn.periodiseringsfond
8819 Återf.periodiseringsfond
8850 Skilln.bokf/planavskrivning
8910 Skatt på årets resultat
8999 Årets resultat