Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
KALENDARIUM

Bokföringslagen

BASKONTO-EU

BASKONTO-1999

BOKSLUT

LÄNKAR

Kontakta oss!

Kapitalplacering

Övrigt

Till startsidan
Pierre Falah

Pierre Falah Ekonomikonsult
.................
Ned Baskonto-EU Baskonto-1999 Bokföringslagen
FÖRSÄKRINGAR Baskonto-EU Råd till nybörjare Ordbok

Försäkringar

Sjuk- och föräldraförsäkring|

Arbetslöshetsförsäkring

Pension | Sociala avgifter | Person- och företagsförsäkringar | Så kompletterar du ditt skydd | Viktiga lagar | Frågor och svar |

Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet, men det finns skillnader som är viktiga att känna till. Om du blir sjuk, arbetslös, pensionär eller vill vara föräldraledig är det inkomsten i företaget, i form av nettointäkt respektive lön, som bestämmer vilken ersättning du har rätt till. Låga inkomster i egen verksamhet, framförallt under en lång tid, påverkar därför ditt skydd. Det är även lätt att glömma de försäkringar som verksamheten i sig kräver.

Här kan du läsa mer om vad som händer om du vill vara föräldraledig, om du blir sjuk eller om företaget inte utvecklas enligt planerna. Du får också veta mer om hur din pension påverkas och vilka försäkringar som du måste teckna eller bör överväga att skaffa.

Tänk på att du alltid måste ta reda på mer om vad som gäller i ditt specifika fall. Ta därför kontakt med a-kassan, försäkringskassan, skattemyndigheten eller motsvarande.

till topp

Sjuk- och föräldraförsäkring

Om du blir sjuk eller vill vara föräldraledig grundar sig sjuk- och föräldrapenningen på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Den i sin tur utgår från den beräknade nettointäkten respektive lönen i företaget. SGI är den beräknade framtida inkomsten på eget arbete du haft i minst sex månader i följd. Sättet att räkna fram SGI beror på företagsformen. Det är när du begär ersättning som SGI räknas fram.

Om du blir sjuk får du 80 % av din SGI som ersättning från försäkringskassan. Även föräldrapenning utgår med 80 % av inkomsten, delad med 365, förutsatt att föräldern haft inkomster över garantinivån under 240 dagar i följd före beräknad förlossning. I annat fall har föräldern rätt till garantinivån i föräldrapenning, 60 kr om dagen. Under föräldraledigheten sänks inte SGI under barnets första år. Vid vård av sjukt barn (VAB) har föräldrarna rätt till 80 % av inkomsten.

Enskild näringsidkare och handelsbolagsdelägare

Som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare anger du den beräknade nettointäkten eller den deklarerade inkomsten som årsinkomst. En låg vinst i företaget ger därför en låg ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. Ofta är inkomsten låg under företagets uppbyggnadsskede. Försäkringskassan kan efter utredning godkänna en s k jämförelseinkomst som SGI.

Jämförelseinkomsten motsvarar lönen för en anställd med samma arbetsuppgifter. Ett sådant uppbyggnadsskedet kan gälla i upp till fem år. Försäkringskassan gör sin bedömning utifrån just din situation, t ex om du förvärvar en rörelse, din egen arbetsinsats och vilka investeringskostnader som företaget kräver.

Som företagare kan du välja mellan tre och trettio dagars karenstid. Väljer du inte har du precis som om du vore anställd en karensdag. Med längre karenstid blir sjukförsäkringsavgiften lägre, men du får ingen sjukpenning under karenstiden (se avsnittet om sociala avgifter). Kontakta försäkringskassan om du inte vill ha en karensdag, utan istället väljer tre eller trettio dagars karens.

Aktiebolag och ekonomisk förening

I aktiebolaget och den ekonomiska föreningen grundas SGI på din lön. Aktiebolag räknas som din arbetsgivare, även om du är ägare och den ende som jobbar på företaget. En låg lön ger en låg ersättning från försäkringskassan om du blir sjuk eller vill vara föräldraledig.

Arbetsgivaren är normalt skyldig att under en anställds sjukdomsperiod betala sjuklön under dag 2-14. Dag 15 träder försäkringskassan in och betalar sjuklönen. Företagare kan teckna en försäkring hos

försäkringskassan. Den täcker den anställdes sjuklön under dag 2-14. En

förutsättning är att företagets totala lönesumma inte överstiger 130

basbelopp, dvs drygt 4,9 miljoner kr. Avgiften för försäkringen uppgår till

1,4 % av årslönekostnaden för 2002.

Kontakta din lokala försäkringskassa för mer information om sjuk- och föräldraförsäkringen. Du hittar även information på försäkringskassans webbplats, www.fk.se. Där kan du ladda ned blanketter och även räkna ut din föräldrapenning. Blanketter och broschyrer kan beställas via servicetelefonen på telefon 020-524 524.

till topp

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING

Innan du startar företaget ska du alltid ta kontakt med din a-kassa. Vissa a-kassor accepterar företagare som medlemmar, andra gör det inte . Du kan bara vara med i en a-kassa. Vid en företagsstart kan du flytta med dig medlemstid från en a-kassa till en annan. Var noga med att det inte blir någon lucka i medlemstiden och begär ett övergångsbevis.

För att ha rätt till ersättning ska du vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Du har rätt till ersättning endast under förutsättning att du avvecklar

företaget och upphör med all personlig verksamhet i företaget. En samlad bedömning avgör om du kan få ersättning. Det finns också en möjlighet till ett tillfälligt uppehåll i en verksamhet, men bara om den inte är av säsongskaraktär. Under uppehållet får du inte bedriva någon som helst verksamhet. Rätten till ersättning, vid tillfälligt uppehåll, gäller en gång per rörelse och person.

A-kassans olika delar

En grundförsäkring utbetalas med högst 320 kr om dagen till den som uppfyller arbets- eller studerandevillkoren och har fyllt 20 år. Grundförsäkringen hanteras av samtliga a-kassor. Den som inte är medlem inågon a-kassa men har uppfyllt arbets- eller studerandevillkoret, kan få ersättning från Alfakassan.

En frivillig inkomstrelaterad försäkring utbetalas till den som uppfyller medlems- och arbetsvillkoren. Ersättningsnivån är 80 % av tidigare arbetsinkomst, dock högst 730 kr om dagen de första 100 dagarna. Därefter högst 680 kr om dagen

För att uppfylla medlemsvillkoret ska du ha varit medlem i minst ett år. För att uppfylla arbetsvillkoret ska du antingen ha arbetat minst 70 timmar per kalendermånad under minst sex månader under en ramtid av tolv månader före arbetslösheten, eller förvärvsarbetat i minst 450 timmar under sex kalendermånader i följd, under minst 45 timmar varje månad.

Ett grundläggande villkor är att du är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande.

Dagpenningens storlek

För enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare ligger nettointäkten till grund för ersättningen. I aktiebolaget och den ekonomiska föreningen är det däremot lönen som styr dagpenningen. Dagpenningen beräknas på den genomsnittliga inkomsten under de tre senaste åren före avvecklingsåret. Om verksamheten bedrivs kortare tid än tre år, är det den genomsnittliga inkomsten under den tid företaget varit igång som ligger till grund för dagpenningen. Inkomsten under avvecklingsåret får bara räknas med om det är till företagarens fördel.

Om företaget läggs ned inom ett år, kan dagpenningen baseras på tidigare inkomst från en anställning i anslutning till företagsstarten. Det förutsätter att du innan du startade företaget hade en varaktig anställning och att du hade rätt till ersättning vid den tidpunkt som du startade företaget. Drivs företaget en dag längre än ett år, baseras ersättningen på nettointäkten respektive lönen i verksamheten.

till topp

Bisyssla

Anställda som under minst sex månader innan sin arbetslöshet har drivit ett företag vid sidan av sitt heltidsarbete kan få företaget godkänt som bisyssla. Inkomsten från bisysslan får under ett år inte överstiga i genomsnitt 1 620 kr i nettointäkt per vecka, eller i genomsnitt c a 85 000 kr om året.

Om du blir arbetslös från en heltidsanställning samtidigt som du driver ett företag som bisyssla, kan du få ersättning för den förlorade inkomsten från anställningen, och ändå fortsätta att driva företaget som en bisyssla. Du går miste om a-kassaersättningen om du utökar tiden i företaget, eftersom det då inte längre betraktas som en bisyssla. Om tiden du ägnar åt företaget är oförändrad, men inkomsten i företaget överstiger 1 620 kr i veckan, minskas ersättningen med det belopp som överstiger inkomstgränsen. Om du blir arbetslös från en deltidsanställning finns det också möjlighet att få ersättning. Kontakta din a-kassa om vad som gäller.

Arbetslöshetskassor

A-kassor enbart för företagare:

Småföretagarnas a-kassa (SmåA). www.smakassa.se

Svensk Handel och Arbetsgivarnas a-kassa (SHA) www.svenskhandel.se

Petroleumhandlarnas a-kassa (PEAK) www.petroleumhandeln.se

A-kassor som har beslutat att även företagare kan vara medlemmar:

Arbetslöshetskassan Alfa. www.alfakassan.com

Ledarnas a-kassa. www.ledarna.se

Akademikernas erkända a-kassa (AEA). www.aea.se

Industritjänstemännens a-kassa (SIF AK). www.sif.se

Säljarnas a-kassa www.saljarnas-akassa.se

Sveriges teaterverksammas a-kassa (TAK)

Journalisternas a-kassa

En lista över samtliga arbetslöshetskassor finns hos Arbetslöshetskassornas

samorganisation, www.samorg.org

Kontakta alltid ditt fackförbund eller din a-kassa för att höra vad som

gäller för just dig! Sök i kontaktregistret!

till topp

Pension

Den nya allmänna pensionen består av inkomstpension, garantipension och premiepension. Den ersätter helt det gamla systemet med folkpension och ATP. Inkomstpensionen grundar sig på den sammanlagda inkomsten du haft under hela livet, och inte som tidigare de femton bästa åren. Garantipensionen är till för den som haft liten eller ingen inkomst alls. Premiepensionen placeras i fonder som du själv väljer.

Det nya pensionssystemet gäller fullt ut för personer födda 1954 eller senare. Personer födda 1938-1953 får pension som beräknas enligt både det gamla och det nya systemet. De som är födda 1937 eller tidigare får pension helt enligt det gamla systemet.

Mer om den nya allmänna pensionen

Din livsinkomst bestämmer pensionen, d v s all deklarerad inkomst från 16

års ålder och framåt.

Tid med barn, värnplikt, högre studier och förtidspension (beräknad på den antagna framtida inkomsten) är också pensionsgrundande. Pensionen följer Sveriges samhällsekonomiska utveckling och den förväntade medellivslängden hos befolkningen. Den påverkas också av hur du har placerat din premiepension.

Garantipensionen ger en grundtrygghet även till personer med liten eller ingen inkomst.

Pensionen kan tas ut från 61 års ålder. Ju senare du går i pension, desto större blir den årliga pensionen.

För enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare grundar sig inkomstpensionen på den deklarerade inkomsten i företaget. I aktiebolag och ekonomiska föreningar är det lönen som ligger till grund för den framtida pensionen. Som pensionsgrundande inkomst räknas även andra typer av ersättningar, som sjuk- och föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.

Om vinsten i företaget är låg eller om möjligheten att ta ut lön i företaget är begränsad påverkas din framtida ålderspension. För att komplettera den allmänna pensionen kan du pensionsspara.

Företagare som driver enskild firma eller handelsbolag har rätt att göra avdrag i näringsverksamheten för egna pensionsförsäkringspremier och för inbetalning på eget pensionssparkonto. Den redovisade inkomsten i företaget bestämmer hur stor avdragsrätten på pensionsförsäkringen blir i inkomstdeklarationen. Riksskatteverket (RSV) har djupare information på området, www.rsv.se

En prognos för din ålderspension finns med i det årsbesked som du får från Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten. Där framgår också hur stor pensionsrätten är för din premiepension. Försäkringsbolag, försäkringsmäklare, och banker m fl kan hjälpa dig att räkna ut din pension. Du kan även beräkna din pension via Internet, se www.pension.nu . Där hittar du dessutom all övrig information om den nya allmänna pensionen. Du kan också vända dig direkt till din försäkringskassa, www.fk.se

till topp

Sociala avgifter

Företagare betalar enligt lag sociala avgifter, antingen som arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. De administreras av skattemyndigheten och ger ett grundskydd i form av sjukpenning, ålderspension etc.

Enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare betalar egenavgifter på 31,01 % på vinsten.

Du kan välja antal karensdagar och därmed till viss del påverka storleken på egenavgifterna. Alla har en karensdag, vilket motsvarar 31,01 % i egenavgifter. Du kan också välja tre eller trettio karensdagar.

Med tre dagars karens sänker du sjukförsäkringsavgiften något och egenavgifterna blir 29,18 %. Väljer du istället trettio dagars karens blir egenavgifterna (27,78 %).

Egenavgifter

Arbetsgivaravgifter

Ålderspensionavgift 10,21 % ( 10,21%)

Efterlevandepensionsavgift 1,70 % ( 1,70 % )

Sjukförsäkringsavgift 9,53 % (8,80 %)

Arbetsskadeavgift 1,38 % (1,38 %)

Föräldraförsäkringsavgift 2,20 % ( 2,20 %)

Arbetsmarknadsavgift 3,30 % (5,84 %)

Allmän löneavgift 2,69 % (2,69 %)

31,01% 32,82%

I aktiebolaget och den ekonomiska föreningen betalar arbetsgivaren in arbetsgivaravgifter, som uppgår till 32,82 % av bruttolönen. I aktiebolaget räknas ägare som arbetar i företaget som anställd och lönen beläggs med arbetsgivaravgifter. Såväl anställda som företagare betalar även allmän pensionsavgift. Den uppgår till 7,00 % och är avdragsgill. Skattemyndigheten gör beräkningen på den personliga inkomsten under året. Kontakta skattemyndigheten för mer information om de sociala avgifterna. www.rsv.se

till topp

Person- och företagsförsäkringar

Tänk noga igenom hela din försäkringssituation - vad händer om det blir inbrott eller om du inte kan arbeta i företaget under en längre tid? Din verksamhet och dina behov avgör vilka försäkringar du behöver skaffa till dig själv, ditt företag och dina anställda.

Jämför några försäkringsbolag och deras erbjudanden innan du bestämmer dig. Ofta har försäkringsbolagen tagit fram paketlösningar för det nystartade företaget. Notera att hemförsäkringen inte gäller för näringsverksamhet.

Har du anställda ska du tänka på försäkringar även för dem. De kollektivavtal som gäller på arbetsmarknaden anger vilka försäkringar som arbetsgivaren är skyldig att teckna och i vilka försäkringsbolag, däribland FORA Försäkringscentral och SPP. Även arbetsgivare som saknar avtal med sina anställda kan teckna en AFA-försäkring.

Företagare utan anställda kan teckna en egen AFA-försäkring, som kan innehålla bland annat tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Motsvarande försäkringar finns hos övriga försäkringsbolag.

Kontakta försäkringsbolag, försäkringsmäklare, banker, FORA Försäkringscentral och SPP för mer information. Tillhör du ett branschförbund kan det finnas speciella försäkringserbjudanden till medlemmarna.

till topp

Så kompletterar du ditt skydd

Ingen verksamhet är den andra lik. Därför skiftar även försäkringsbehovet. Följande uppställning ger dig en uppfattning om några försäkringar som kan bli aktuella när du startar företag.

För dig själv, t ex

Arbetslöshetsförsäkring. Bli medlem i en a-kassa. Du får ett visst skydd om företaget inte utvecklas enligt planerna. Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande. Utbudet hos försäkringsbolag, försäkringsmäklare och banker är stort, se Gula Sidorna.

Olycksfallsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring. Vid sjukdom kan du få ersättning för fasta

kostnader.

Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som

täcker kostnader för läkarvård och vikarie.

Pension

För företaget, t ex

Egendomsförsäkringar. Inventarier, varor och annat vid inbrott, brand,

vattenskada etc.

Ansvarsförsäkring. Vid skadeståndsanspråk. Det finns även

konsultansvarsförsäkringar.

Avbrottsförsäkring. Ersätter skador som kan uppstå till följd av avbrott i

verksamheten.

Rättskyddsförsäkring. Advokat- och rättegångskostnader.

Kompanjonförsäkring. När du driver företaget tillsammans med någon annan.

Försäkring mot kostnader för sjuklön. Om dina anställda ofta är sjuka.

För din familj, t ex

Liv- och olycksfallsförsäkring

För anställda, t ex

Grupplivförsäkring

Arbetsmarknadsförsäkring

Kollektivavtal stadgar en skyldighet att teckna försäkringar för anställda som omfattas av kollektivavtal.

Pension

till topp

Viktiga lagar

Läs gärna igenom författningarna som berör de områden som tas upp här under avsnittet om försäkringar. På Rixlex finns de flesta svenska lagar och förordningar.

Sök i Rixlex!

Viktiga lagar:

Lagen om socialavgifter (1981: 691)

Lagen om allmänna egenavgifter (1994: 1744)

Skattebetalningslag (1997: 483)

Lagen om allmän försäkring (1962: 381)

Föräldraledighetslag (1995: 584)

Lag om sjuklön (1991: 1047)

Lag om arbetslöshetsförsäkring (1997: 238)

till topp

Frågor och svar

Vad händer med a-kassan om jag slutar min anställning och startar en enskild firma?

Svar: Börja med att kontakta din nuvarande a-kassa och ta reda på om du får vara kvar som medlem ifall du övergår till att bedriva näringsverksamhet. Om du inte får vara kvar kan du ansöka om medlemskap i någon av de arbetslöshetskassor som är avsedda för företagare. Några exempel är Småföretagarnas a-kassa, Säljarnas a-kassa och Svensk Handel och Arbetsgivarnas a-kassa.

Du kan vara med i endast en a-kassa. För att vara berättigad till ersättning måste du uppfylla vissa medlems- och arbetsvillkor. Tidigare medlemskap i annan a-kassa kan du tillgodoräkna dig vid en omedelbar överflyttning.

För att betraktas som arbetslös och därmed få ersättning från a-kassan måste du ha lagt ned eller på annat sätt varaktigt skilt dig från verksamheten. Ett grundkrav för att få ersättning är också att du är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande. Det finns en möjlighet att låta verksamheten vara vilande vid ett tillfälle under företagets livstid och ändå erhålla ersättning. Företaget får då inte vara av säsongskaraktär.

Om du bedrivit verksamheten tre år eller längre beräknas dagpenningen på genomsnittet av de tre senaste årsinkomsterna. Har du bedrivit verksamheten tre år eller kortare tid baseras ersättningen på den genomsnittliga årsinkomsten under samma tid. Om du har bedrivit verksamheten kortare tid än tolv månader beräknas ersättning på den anställningsinkomst du hade i samband med att du startade företaget.

till topp

Hur fungerar sjukpenningen för företagare?

Svar: Företagare har samma rätt till sjukersättning som anställda. Om du blir sjuk får du 80 % av den inkomst som försäkringskassan har registrerat som sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

För enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare är det den beräknade nettointäkten som ligger till grund för sjukpenningen. Det innebär att en låg vinst i företaget ger en låg ersättning om du blir sjuk. Försäkringskassan kan efter utredning godkänna en jämförelseinkomst under företagets

uppbyggnadsskede, som kan vara 1-5 år. Jämförelseinkomsten baserar sig på

lönen för en anställd med samma arbetsuppgifter. I sin bedömning av uppbyggnadsskedet tar försäkringskassan ställning till just din situation. Om du köper en existerande rörelse blir bedömningen en annan än om du har tunga investeringskostnader i en verksamhet som du måste bygga upp från grunden.

I ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening baseras SGI på lönen som tas ut under året. En låg lön ger därför en låg ersättning vid sjukdom.

Jag ska starta eget och driva företaget hemifrån. Behöver jag någon speciell försäkring eller räcker det med min hemförsäkring?

Svar: Hemförsäkringen gäller inte i näringsverksamheten. Du bör därför se över och komplettera ditt försäkringsskydd innan du startar företaget. Vilka försäkringar du bör teckna beror bland annat på vilken bransch du startar inom. Det kan vara en bra idé att rådfråga ett branschförbund.

De flesta försäkringsbolag erbjuder ett paket av företagsförsäkringar som omfattar de vanligaste typerna av skydd. Undersök villkor och priser hos de olika försäkringsbolagen. Exempel på försäkringar som kan vara aktuella för en nystartad verksamhet är egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskydd och olycksfallsförsäkring.

Glöm inte dina personliga försäkringar. Låga inkomster i egen verksamhet, framför allt under en lång tid, ger effekter på det sociala skyddet. Överväg att skaffa pensionsförsäkring, grupp- och olycksfallsförsäkring och ett kompletterande sjukförsäkringsskydd.

till topp

Målsättningen är att informationen ska vara korrekt och av hög kvalitet. Informationen är generell och översiktlig och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Mer information måste inhämtas i varje enskilt fall.

till topp Upp |Counter

Pierre Falah Ekonomikonsult
xxxxx